مطبوعات > مطبوعات استان قزوین
مطبوعات استان قزوین
  » نشریات در حال انتشار استان قزوین
۱- هفته نامۀ "هدایت" قزوین
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: میرهادی شیخ الاسلامی قزوینی
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس