۲۵- هفته نامۀ «دهقان امروز»

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: حیدر سرداری خورهشتی قزوینی
هفته نامۀ «دهقان امروز» از سال ۱۳۲۰ ه.ش. فعالیت خود را آغاز می کند. حیدر سرداری خورهشتی قزوینی فرزند مصطفی خان خورهشتی یکی از زمین داران قزوین بوده است. ظاهراً بعضی از این دست مطبوعات جهت تبلیغات انتخاباتی دایر می شده و پس از انتخابات تعطیل و رها می شده است.
صاحب امتیاز این هفته نامه با توجه به اینکه فرزند یکی از مالکین و زمینداران بوده است، نام هفته نامۀ خود را «دهقان امروز» گذارده است!

Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس