۲۴- هفته نامۀ «قزوین امروز»

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: حیدر سرداری خورهشتی قزوینی
هفته نامۀ «قزوین امروز» از سال ۱۳۲۹ ه.ش. فعالیت خود را آغاز می کند ولی بعد از گرفتن امتیاز نشریه موفّق به انتشار آن می شود یا نه مشخص نیست. البته مصطفی خان خورهشتی قزوینی پدر حیدر سرداری نشریه ای، در سال ۱۲۹۰ ه.ش. به نام «قزوین» نشر می کرده که پسر هم به دلیل پیروی از پدر، اقدام به نشر هفته نامه ای به نام «قزوین امروز» می کند.

Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس