۲۳- هفته نامۀ «فردای قزوین»

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: میرزا عبدا... افضل قزوینی
هفته نامۀ «فردای قزوین» فعالیت خود را از سال ۱۳۲۸ ه.ش آغاز نمود ولی به علل نامعلومی در مدت کوتاهی تعطیل شد. میرزا عبدا... افضل قزوینی فرزند دکتر ابراهیم قزوینی می باشد.

Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس