اینجا شلمچه است؟

اینجا هنوز هم بقایای تجاوز رژیم بعث عراق را می شود ببینی و با پوست و استخوانت لمس کنی. تجاوزی که هشت سال به درازا کشید تا شاید ملتی را از عزت ساقط کند، اما امروز کافی است سری به سرزمین نفرین شده ی عراق بیاندازی تا ببینی مردمانی که بیوفایی و عناد خود را حتی به امام مظلومان و یارانش در اوج خود به نمایش گذاشتند، امروز کجای قافله اند.


اینجا شلمچه است. عبادتگاهی که اگر چه هنوز هم استخوانهای بسیاری از شهدای مقاوم مان را در آغوش دارد. اما نشان از پایداری و مقاومت سردارانی دارد که مرگ سرخ را به زندگی ننگین ترجیح دادند.

اینجا شلمچه است و هنوز هم مسافران سرزمین  داغ و سرخ خوزستان قهرمان، مسافرانش هستند. مسافرانی که نمیخواهند از یادها برود که ایثارگران شان، قهرمانانه ایستادند.


جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱۳:۲۸:۵۴
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس