۲۱- هفته نامۀ "راه راست"

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: اسدالله تمدن
هفته نامۀ "راه راست" از سال ۱۳۲۲ ه.ش. با مدیریت سیدمرتضی رضوی، فرزند سیدرضا رضوی قزوینی منتشر می شده است. بنابر گفتۀ مؤلف کتاب "مینودر" این هفته نامه، ناشر افکار و نظریات "حزب تودۀ ایران" در قزوین بوده است.
همچنین در کتاب "شناسنامۀ مطبوعات ایران" آمده است:"راه راست" هفته نامه ای سیاسی و خبری و ارگان کمیته ولایتی حزب تودۀ ایران، شاخه قزوین بوده است. نویسنده کتاب مذکور سپس مرتضی رضوی را به عنوان صاحب امتیاز آورده است و سال نشر آن را ۱۳۲۵ ش./ ۱۹۴۶م. ذکر کرده است و سپس نام نشریۀ دیگری را به نام "راه سلامت" آورده که: هفته نامه ای سیاسی و اجتماعی و اسدا... تمدن را صاحب امتیاز و مدیر مسؤول و مرتضی رضوی را سردبیر و سال انتشار آن را ۱۳۲۲ ش./ ۱۹۴۳م. معرفی می کند.

Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس