۲۰- هفته نامۀ "سرنوشت"

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سیدحسین مجابی
هفته نامۀ "سرنوشت" که در سال ۱۳۰۷ مجوز آن صادر شده و تنها در قسمت اسناد است که نامی از آن برده شده ولی مؤلّّفین کتابهای "تاریخ مطبوعات و جراید ایران" "تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران" براون، "مینودر" و "رابینو" هیچکدام نامی از آن نبرده اند.
ظاهراً برای هفته نامۀ "سرنوشت" امتیاز و مجوّز نشر گرفته شده ولی به مرحلۀ انتشار نرسیده است؛ به چه علل، بر ما پوشیده است.
همچنین نشریۀ "سرنوشت" نشریه ای ادبی، سیاسی، فکاهی، علمی، فلاحتی و اخلاقی بوده است.

Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس