⭐️نیامده رفتند!

آمده بودند که بگویند همچنان یادشان باشیم.
آمده بودند که نفس هایمان را جان تاره ببخشند.
آمده بودند که تکرار روزهای سخت بی بابایی و بی فرزندی وارثان انقلاب باشند.
نیامده رفتند!

آمده بودند که بگویند همچنان یادشان باشیم.
آمده بودند که نفس هایمان را جان تاره ببخشند.
آمده بودند که تکرار روزهای سخت بی بابایی و بی فرزندی وارثان انقلاب باشند.
آمده بودند که عطر دل انگیزشان، روزهای عطرآگین سالهای دفاع مقدس را یادآور شوند.
آمده بودند که یادآور روزهای باغیرت ها و وطن پرستان مرور شود.
آمده بودند که سند روزهای مبادای آدمهای با حساب و کتاب باشند!
آمده بودند که بگویند کلاس درس ایثار و ایستادگی تعطیل بردار نیست.
آمده بودند که بگویند حالا حالا ها هستیم که هستید.
آمده بودند که بگویند چقدر حرف برای گفتن دارند، اما چقدر زود رفتند؟
آمده بودند، اما انگار نیامده بودند!

شنبه ۱۵ تير ۱۳۹۸
۱۵:۰۱:۴۸
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس