۱۸- هفته نامۀ "تمّدن اسلام"

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سیدجعفر علوی شیروخورشیدی
هفته نامۀ "تمدن اسلام" از سال ۱۳۰۶ ه.ش./ ۱۳۴۶ه.ق. به صورت هفتگی، ابتدا در یک صفحۀ بزرگ به رایگان توزیع می شد، سپس در چهار صفحه انتشار یافت و اشتراک سالیانه آن ۴۰ قِران بود.
سیدجعفر علوی شیروخورشیدی فرزند حاج سیدحسین مجتهد علوی قزوینی معروف به شیروخورشیدی می باشد. او وکیل دادگستری بود و همچنین آقایان سیدمحمود خیری، نصرت ا... معینی ذوالقدر و ابوالقاسم دانش از چهره های فرهنگی قزوین بوده اند که به عنوان هیأت تحریریه هفته نامۀ "تمّدن اسلام" همکاری نزدیک داشته اند. نامبرده همانطور که گذشت مدیریت هفته نامۀ "بازپرس" را مدتی به عهده داشت.


Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس