۱۶- هفته نامۀ "پرورش"

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: مرتضی فرهودی
هفته نامۀ "پرورش" فعالیت خود را از سال ۱۳۰۵ ه.ش./ ۱۳۴۵ ه.ق. به صورت هفتگی و در چهار صفحه آغاز نمود.
هفته نامۀ "پرورش" قزوین با همکاری "انجمن پرورش" که آقایان هدایت رضوی، جلال قوام و م.آذر. در آن عضو بودند منتشر می شد. لازم به ذکر است که با انتشار هفته نامۀ "پرورش" قزوین دو هفته نامه به همین نام در "رشت" و "قاهره" به مدیریت میرزا احمد مدنی و میرزا علی محمدخان کاشانی منتشر می شد.

Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس