۱۵- هفته نامۀ "بازپرس"

متقاضی و صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سید جعفر مجابی واعظ مشهور به "فخرالمتکلّمین"
هفته نامۀ "بازپرس" فعالیت خود را از سال ۱۳۰۴ ه.ش./ ۱۳۴۵ ه.ق. به صورت هفتگی در چهار و سپس شش صفحه بزرگ و با چاپ سربی در قزوین آغاز کرد.
هفته نامۀ بازپرس یکی از نشریات با سابقه و موفّق قزوین بوده است که در اوایل به صورت هفتگی و سپس در هفته، سه شماره، شنبه ها، دوشنبه ها و چهارشنبه ها منتشر می شده است. و همچنین به مناسبتهای مختلف و جشنها و اعیاد مذهبی و ملی ویژه نامه منتشر می کرده است و قیمت تک فروش و سالیانۀ آن در مدت ۱۲ سال فعالیت خود متغییر بوده است.
در سال ششم قیمت تک فروشی ۸ شاهی بوده سپس به ۱ قِران افزایش پیدا کرده و اشتراک شش ماهه ۳۰ قِران و سالیانه ۶۰ قِران بوده است. در سال نهم قیمت سالیانه ۶۰ ریال و ششماهه ۳۰ ریال و تک شماره نیم ریال بوده است.
همچنین چاپ آن در قزوین و تهران و در مطبعۀ "رعد"، "اطلاعات" و "برادران باقرزاده" انجام می شده است.

Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس