۱۴- هفته نامۀ "دنیای امروز"

متقاضی و صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سیدحسین تنکابنی قزوینی.
هفته نامۀ "دنیای امروز" قزوین در تاریخ ۱۳۰۴ ه.ش/ ۱۳۴۴ ه.ق. به صورت هفتگی در چهار صفحه بزرگ و با چاپ سربی در چاپخانۀ ملی قزوین منتشر می شد. قیمت تک فروش آن یک قِران و اشتراک سالیانه ۴۰ قِران بوده است.
سیدحسین تنکابنی فرزند سید ابراهیم مجتهد تنکابنی قزوینی متولد سال ۱۲۷۱ ه.ش وکیل دادگستری و یکی از رجال قزوین بوده که فعالیتهای اجتماعی و سیاسی داشته و در زمینه تاریخ و ادبیات صاحب نظر بود و دو کتاب به نامهای دیوان "موّحد" و "شاهنامۀ موّحد" با تخلّص "موّحد" تألیف کرده است.

Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس