۵- هفته نامۀ "رعد قزوین"

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سیدعلی رعد مجابی

هفته نامۀ "رعد قزوین" یکی از نشریات موفق و با سابقه ترین هفته نامه، در طول تاریخ مطبوعات کشور و قزوین می باشد. فعالیت آن از فروردین ۱۲۹۰ ه.ش./ ۱۳۲۹ه.ق./ ۱۹۱۱.م. به صورت هفتگی در چهار صفحه با قطع بزرگ و چاپ سربی در چاپخانۀ ملی قزوین آغاز شد.
قیمت تک فروشی آن یک ریال و اشتراک سالیانه در قزوین ۶ قِران و سایر نقاط کشور ۸ قِران بوده است.
باید گفت که رعد قزوین، به لحاظ استمرار و سابقۀ ۲۰ سالۀ عمر مطبوعاتی، یکی از موفق ترین نشریات کشور می باشد که از سال ۱۲۹۰ تا ۱۳۱۲ ه.ش فعالیت نموده و با فوت صاحب امتیاز، نشریه هم تعطیل شده است.


Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس