۲۵.عیدی با اسکناس ۲ تومانی!

سال ۱۳۴۶ که من فقط ۱۰ سالم بود ۴ تا دایی داشتم که توی آنها مهدی دایی جان، تا حدودی وضع مالی اش بهتر از بقیه ی دایی ها و فامیل بود.
عید آن سال، من و بقیه ی اهل خانه رفته بودیم منزل همین دایی برای عید دیدن، آن هم روز اول عید.

هنوز میهمان ها جابجا نشده بودند که دایی جان دستشو برد داخل جیبش و یک برگ اسکناس نوی نو که هنوز تا نخورده بود درآورد بیرون. ما بچه ها هم که فکر می کنم ۲۰ نفری بودیم بلافاصله دورش حلقه زدیم تا اولین نفر باشیم که اسکناس نو را دشت می کنیم.
وقتی برق کاغذ اسکناس ۲ تومانی دایی جان توی چشمامون افتاد، آب بود که از لب و لوچه هامون سرازیر شد و هر کی قربان صدقه ی دایی می رفت تا اولین نفر باشد که دستش به اون اسکناس می رسد.
از آن جایی که من معمولا بچه ای کم رو و خجالتی بودم، همیشه هم آخرین نفری بودم که عیدی می گرفتم. آن روز هم تقریبا همه ی بچه ها رفتند جلو و عیدی هایشان را که همان اسکناس۲تومانی با عکس شاه بود گرفتند، اما همین که نوبت به من رسید اسکناس ها تمام شد و دایی جان دستی روی سرم کشید و گفت: "کمی صبر کنی به تو هم می دهم."
راستش آن روز بر خلاف همیشه آنقدر شیفته ی این اسکناس نو شده بودم که اصلا حوصله ی صبر کردن را نداشتم، لذا ظرف نیم ساعتی که توی خانه ی دایی جان بودیم و بقیه ی بچه ها با نشان دادن اسکناس هایشان پز می دادند، شاید حدود ۳۰ بار رفتم پیشش و گفتم: "اسکناس من چی شد؟" و آنقدر پاپیچ دایی شدم که حسابی کلافه شده بود. من هم کم مانده بود که اشگ هایم درآید و وقتی دایی جان دید من خیلی اصرار دارم که عیدی بگیرم ۲ تومان پول خورد که همه اش هم پنج زاری بود از جیب هایش درآورد و ریخت کف دستم و گفت: "تو منو دیوانه کردی، بگیر و برو!"
راستش وقتی پول خوردها را کف دستم دیدم و احساس کردم که او فکر کرده من برای ارزش ریالی اون اسکناس اصرار می کردم که بگیرم از خودم بدم آمد. من جدای از مبلغ و اصل پول که ارزش واقعی اش را اصلا نمی دانستم، فقط دوست داشتم اسکناس نو را داشته باشم اسکناسی که تا آن روز یک برگش را هم نداشتم و خیلی دلم می خواست مال خود خودم باشد، بنابراین وقتی این صحنه برایم اتفاق افتاد آنقدر از کرده ام پشیمان شدم که بعد از آن هیچ وقت برای گرفتن عیدی در هیچ سالی دستم را جلوی هیچ کس دراز نکردم!

Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس