آرشیو مطبوعات استان قزوین

- - از تاریخ:
- - تا تاریخ:

     
۲- هفته نامۀ "یادگار انقلاب"
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: محمدحسین هدایت مستوفی گیلانی، معروف به معتمدالاسلام رشتی.
۳- هفته نامه"امید" قزوین

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: میرزا ابوتراب مجد، معروف به "مجدالکتاب"

۴- هفته نامۀ "قزوین"
صاحب امتیاز و مدیرمسؤول: میرزا ابولقاسم زهرایی قزوینی و مصطفی خان خورهشتی
۵- هفته نامۀ "رعد قزوین"
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سیدعلی رعد مجابی
۶- هفته نامۀ "نخل امید" قزوین
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سید علی (صدرالادباء)
۷- هفته نامۀ "زبان دهقان"
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: محمد باقر شاهرودی
۸- هفته نامۀ "نصیحت"
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: حجت الاسلام میرزا یحیی واعظ کیوانی قزوینی
۹- هفته نامۀ "صلاح بشر"
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سید محمدصادق نقیب الاسلام شیرازی "مجابی"
۱۰- هفته نامۀ "ارتقاء"
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: حاج روح ا... خان امینی
۱۱- هفته نامۀ "آئین"
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سید عباس معین السادات
۱۲- هفته نامۀ "محیط"
متقاضی و صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: شیخ غلامحسین مفیدی قزوینی
۱۳- هفته نامۀ "نالۀ دخو"
متقاضی و صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: میرزا جواد قزوینی
۱۴- هفته نامۀ "دنیای امروز"
متقاضی و صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سیدحسین تنکابنی قزوینی.
۱۵- هفته نامۀ "بازپرس"
متقاضی و صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سید جعفر مجابی واعظ مشهور به "فخرالمتکلّمین"
۱۶- هفته نامۀ "پرورش"
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: مرتضی فرهودی
۱۷- هفته نامۀ "ترجمان حقیقت"
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: میرزا علی اکبرخان عزیزبیگلو
۱۸- هفته نامۀ "تمّدن اسلام"
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سیدجعفر علوی شیروخورشیدی
۱۹- هفته نامۀ "نوروز قزوین"
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: حجت الاسلام میرزا اسدا... واعظ نوروزی
۲۰- هفته نامۀ "سرنوشت"
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سیدحسین مجابی
۲۱- هفته نامۀ "راه راست"
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: اسدالله تمدن
۲۲- هفته نامۀ «سعادت قزوین»
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سید ابوالقاسم مجابی
۲۳- هفته نامۀ «فردای قزوین»
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: میرزا عبدا... افضل قزوینی
۲۴- هفته نامۀ «قزوین امروز»
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: حیدر سرداری خورهشتی قزوینی
۲۵- هفته نامۀ «دهقان امروز»
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: حیدر سرداری خورهشتی قزوینی
۱- هفته نامۀ "هدایت" قزوین
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: میرهادی شیخ الاسلامی قزوینی
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس